Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

[Khái niệm] Pitch Deck là gì? Làm sao để có một Pitch Deck tốt