Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

[Khái niệm] Pitch Deck là gì? Làm sao để có một Pitch Deck tốt