Skip links

National IT Industry Promotion Agency (NIPA)

National IT Industry Promotion Agency (NIPA)

NIPA là một cơ quan chính phủ phi lợi nhuận trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin tại Hàn Quốc thành lập năm 2009, chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp và chuyên gia Công nghệ Thông tin. NIPA dẫn đầu phát triển kinh tế quốc dân và xã hội kinh tế dựa trên tri thức bằng cách thúc đẩy khả năng cạnh tranh của các ngành công nghiệp tổng thể thông qua việc sử dụng Công nghệ Thông tin và thúc đẩy ngành công nghiệp Công nghệ Thông tin.

Website: https://www.nipa.kr/