Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Investment and Business Partners – IBP

IBP tiên phong cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế và triển khai chương trình đổi mới sáng tạo mở (open innovation) cho các tập đoàn lớn tại Việt Nam, đồng thời triển khai các chương trình tăng tốc (accelerator) và tư vấn, đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp SME và startup tại Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững.

Website: https://ibpvietnam.vn/