Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT)

Trường Đại học Bách khoa là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Website: https://www.hcmut.edu.vn/vi