Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA)

Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận.

BSA hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 187/ĐK-KHCN do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 10/12/2007.

Website: https://bsaonline.vn/