Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2022

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (AHBI)

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao có vai trò hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp (cá nhân) muốn phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Website: https://abi.com.vn/