Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Trailer giới thiệu Startup Wheel 2014

Những vạch chạy đua luôn bắt đầu từ vạch xuất phát
Từng mầm xanh sẽ tại nên cánh rừng
Khởi nguồn của thế giới là đại dương
Và thành công xuất phát từ ý tưởng

Cuộc thi Startup Wheel 2014 với DIỆN MẠO MỚI, QUY MÔ MỚI, CHẤT LƯỢNG MỚI, THÀNH CÔNG MỚI