Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Trailer giới thiệu Startup Wheel 2014

Những vạch chạy đua luôn bắt đầu từ vạch xuất phát
Từng mầm xanh sẽ tại nên cánh rừng
Khởi nguồn của thế giới là đại dương
Và thành công xuất phát từ ý tưởng

Cuộc thi Startup Wheel 2014 với DIỆN MẠO MỚI, QUY MÔ MỚI, CHẤT LƯỢNG MỚI, THÀNH CÔNG MỚI