Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Lê Diệp Kiều Trang

Tôi sẵn sàng mở rộng danh mục đầu tư sang những lĩnh vực mà hàm lượng công nghệ có thể thấp hơn nhưng có những con người có những tố chất cao hơn