Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Vương Gia Thiện

Giám đốc Alchemy Asia

Ông Vương Gia Thiện là Giám đốc Công ty TNHH Alchemy Asia, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh (YBA).