Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Vương Gia Thiện

Giám đốc Alchemy Asia

Ông Vương Gia Thiện là Giám đốc Công ty TNHH Alchemy Asia, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh (YBA).