Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Phạm Phú Quý

Giám đốc Cấp nước Kênh Đông

Ông Phạm Phú Quý là Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Cấp nước Kênh Đông, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA).