Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Phạm Phú Quý

Giám đốc Cấp nước Kênh Đông

Ông Phạm Phú Quý là Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Cấp nước Kênh Đông, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA).