Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Bà Nguyễn Phương Anh

Quản lý đầu tư VIC Partners

Bà Nguyễn Phương Anh hiện là người quản lý đầu tư của VIC Partners nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu tại Việt Nam.