Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Bà Nguyễn Phương Anh

Quản lý đầu tư VIC Partners

Bà Nguyễn Phương Anh hiện là người quản lý đầu tư của VIC Partners nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu tại Việt Nam.