Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Trần Văn Chín

Chủ tịch VMC

Ông Trần Văn Chín hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VMC.