Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Ông Trần Văn Chín

Chủ tịch VMC

Ông Trần Văn Chín hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VMC.