Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Tiến sĩ Ngô Minh Hải

Nhà Đầu tư/Nhà tư vấn khởi nghiệp của UEH, J&Ps, SHi

Tiến sĩ Ngô Minh Hải tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Tài chính hành vi tại Đại học Trier ở Đức và là Trưởng bộ môn Thị trường tài chính tại Khoa ngân hàng, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Ông nổi tiếng là một người hỗ trợ khởi nghiệp thành công trong việc nuôi dưỡng các công ty khởi nghiệp trẻ sáng tạo tại Vườn ươm Songhan cũng như cố vấn chiến lược cho các tập đoàn vừa và lớn tại John & Partners dựa trên Mô hình Operational Excellence.