Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Ông Ted Kim

Giám đốc KIMC

Ông Ted Kim là người sáng lập, Giám đốc điều hành Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Quản lý KIMC.