Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Ted Kim

Giám đốc KIMC

Ông Ted Kim là người sáng lập, Giám đốc điều hành Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Quản lý KIMC.