Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Phí Anh Tuấn

Chủ tịch & Giám đốc P.A.T Consulting

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty tư vấn P.A.T Consulting Ltd.