Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Phí Anh Tuấn

Chủ tịch & Giám đốc P.A.T Consulting

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty tư vấn P.A.T Consulting Ltd.