Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Bà Phan Thị Ngọc Diễm

Giám đốc Ngoc Nam Phuong Media

Bà Phan Thị Ngọc Diễm là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Truyền thông Ngọc Nam Phương, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA)