Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Phan Hải

Giám đốc Giày BQ

Ông Phan Hải hiện là Giám đốc công ty TNHH – Thương mại BQ.