Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Phan Hải

Giám đốc Giày BQ

Ông Phan Hải hiện là Giám đốc công ty TNHH – Thương mại BQ.