Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Nguyễn Tri Quang

Giám đốc Le Quang Loc

Ông Nguyễn Tri Quang là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lê Quang Lộc, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA).