Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh

Giám đốc Dịch vụ Thương mại Tiến Thịnh

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh là Tổng Giám Đốc Công ty Sản xuất Dịch vụ Thương mại Tiến Thịnh – chuyên sản xuất sản phẩm Công nghiệp Hỗ Trợ Kỹ Thuật Cao, đồng thời ông cũng là Ủy viên Ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh (YBA).