Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Bà Nguyễn Hồng Mai

Giám đốc Spring Capital

Bà Nguyễn Hồng Mai hiện là CEO của Spring Capital và Chủ tịch Hệ sinh thái khởi nghiệp ngành Chế biến Lương thực thực phẩm của sở Khoa Học & Công Nghệ – Hồ Chí Minh.