Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Nguyễn Bá Ngọc

Chủ tịch NBN Media

Ông Nguyễn Bá Ngọc hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty NBN Media.