Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Lê Thành Nguyên

Giám đốc SHTP-IC

Ông Lê Thanh Nguyên là Giám đốc của Saigon Hi-Tech Park Incubation Center (SHTP-IC).