Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Lê Thành Nguyên

Giám đốc SHTP-IC

Ông Lê Thanh Nguyên là Giám đốc của Saigon Hi-Tech Park Incubation Center (SHTP-IC).