Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Lê Hải Bình

Chủ tịch AXYS

Ông Lê Hải Bình hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Mắt Bão.