Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Ông Lê Hải Bình

Chủ tịch AXYS

Ông Lê Hải Bình hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Mắt Bão.