Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Huỳnh Kim Tước

Giám đốc SIHUB

Ông Huỳnh Kim Tước hiện là Giám đốc không gian sáng tạo khởi nghiệp TPHCM (SIHUB) và Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM.