Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Huỳnh Kim Tước

Giám đốc SIHUB

Ông Huỳnh Kim Tước hiện là Giám đốc không gian sáng tạo khởi nghiệp TPHCM (SIHUB) và Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM.