Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Đoàn Võ Khang Duy

Giám đốc Công nghiệp AMECO

Ông Đoàn Võ Khang Duy hiện là Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp AMECO, Chủ tịch Liên Đoàn Các Nhà Lãnh Đạo Trẻ Thế Giới tại Việt Nam ( JCI Việt Nam).