Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Đoàn Võ Khang Duy

Giám đốc Công nghiệp AMECO

Ông Đoàn Võ Khang Duy hiện là Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp AMECO, Chủ tịch Liên Đoàn Các Nhà Lãnh Đạo Trẻ Thế Giới tại Việt Nam ( JCI Việt Nam).