Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông David Triều

Giám đốc IoT Startup Ecosystem

Ông David Triều là Giám đốc Dự án tại Hệ sinh thái Khởi nghiệp IoT Việt Nam.