Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông David Triều

Giám đốc IoT Startup Ecosystem

Ông David Triều là Giám đốc Dự án tại Hệ sinh thái Khởi nghiệp IoT Việt Nam.