Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Ông Chu Tiến Dũng

Giám đốc Công nghiệp Sài Gòn

Ông Chu Tiến Dũng hiện là Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn. Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.