Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Thợ Xây Dựng

Thợ Xây Dựng là nền tảng ứng dụng kết nối việc làm và công nhân, chia sẻ máy và thiết bị ngành xây dựng. Đối tượng sử dụng bao gồm: Lao động phổ thông và công nhân, các cá nhân và tổ chức có nhu cầu tuyển dụng hoặc có nhu cầu cho thuê, bán máy và thiết bị xây dựng.