Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực IoT
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Thiết bị đốt lò áp lực không khói

Tận dụng nguồn Nhớt thải làm chất đốt, có trên 400 tấn/năm. và chuyển hóa thành nhiệt lượng hữu ích cung cấp cho các ngành nghề khác như: nung , sấy, đốt mà không phát sinh khói. Không làm ô nhiễm môi trường. Bằng Thiết bị Đốt lò Áp lực mà các thiết bị ngoại nhập khác không đốt được bằng nhớt thải.