Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Satavan

STAVAN là giải pháp số hóa cho doanh nghiệp một cách toàn diện, các phân hệ được liên kết bao gồm quản lý nguyên vật liệu, quản lý sản xuất, quản lý kho hàng, quản lý nhân sự, quản lý bán hàng và hệ thống kế toán.

Tất cả phân hệ được thiết kế dưới dạng module có thể sử dụng tất cả hoạt một phân hệ .