Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Messflow

Chăm sóc khách hàng đa kênh, CRM giúp quản lý thông tin khách hàng. Nhiều kịch bản chăm sóc được tạo sẳn, chỉ install là dùng, xóa – trả lời comment trên bài viết ở Fanpage