Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực IoT
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

IoT Brainwaves

Thiết bị đeo trên đầu thu thập thông tin sóng não. Phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các liệu pháp điều trị cho người mất ngủ, stress.