Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

IncomSoft

Giải Pháp gồm 2 phần:
– Cách làm
– Công cụ triển khai
Công cụ bản chất là các chức năng phần mềm.
Cách làm là phương thức “Nâng Tầm Doanh Nghiệp”. Khi khách hàng sử dụng incomSoft, các yếu tố nội tại của doanh nghiệp được kiện toàn, gắn kết, doanh nghiệp lớn dần lên.