Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Bigdata
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

GRAC

Hướng đến thanh toán tiền rác điện tử. Số hóa mạng lưới quản lý rác thải bằng việc áp dụng công nghệ 4.0. Tạo môi trường cho người dùng trao đổi, mua bán các sản phẩm còn giá trị sử dụng một cách dễ dàng, đáng tin cậy. Hướng dẫn người dùng phân loại rác bằng hình ảnh trực quan, ngôn từ dễ hiểu.