Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Medtech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Bệnh án điện tử Việt Nam

VNEMR là một nền tảng quản lý và hồ sơ y tế điện tử dựa trên bộ lưu trữ đám mây cho các trạm y tế cấp xã và phòng khám tư nhân. Dựa vào chức năng của y học gia đình, chúng tôi đảm bảo khả năng tiếp cận dữ liệu và khả năng chia sẻ trên toàn bộ dịch vụ chăm sóc liên tục cho bệnh nhân.