Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF)

Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) là một sáng kiến của Hội doanh nhân Trẻ Việt Nam nhằm tạo một không gian đối thoại hiệu quả với cấp Thủ tướng Chính phủ và với các Bộ, cũng như với các Tổ chức Quốc tế. Qua các hoạt động của Diễn đàn, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có cơ hội cất lên tiếng nói về những khó khăn, thách thức, cũng như cơ hội mà giới doanh nghiệp tư nhân đã và đang phải đối mặt. Đồng thời VPSF cũng là nơi kết nối giữa các doanh nghiệp và các bên liên quan, nhằm hướng tới sự phát triển chung cho khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam trong những năm sắp tới.

Website: http://vpsf.vn/