Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH)

Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là đài phát thanh của Thành phố Hồ Chí Minh và trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập theo quyết định số 55/ GP-TTĐT cấp ngày 02/10/2014 của Cục Phát thành Truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Website: https://voh.com.vn/