Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNUHCM-US | HCMUS)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản & ứng dụng hàng đầu Việt Nam, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Website: https://www.hcmus.edu.vn/