Skip links

Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam (VYEA)

Là nơi tập hợp giao lưu, chia sẻ của những doanh nhân trẻ, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển

Website: https://www.dntvn.org.vn/