Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam (VYEA)

Là nơi tập hợp giao lưu, chia sẻ của những doanh nhân trẻ, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển

Website: https://www.dntvn.org.vn/