Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) là một tổ chức phi Chính phủ với hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử.

Website: https://vecom.vn/