Skip links

Viện Đổi mới Sáng tạo UEH (UII)

Viện Đổi mới Sáng tạo UEH (UII)

Viện Đổi mới Sáng tạo UEH (UII) thành lập vào năm 2018 trên cơ sở hợp tác giữa Đại học Kinh tế Tp.HCM và Đại học Quản lý Singapore dưới sự hỗ trợ của Quỹ đầu tư VinaCapital và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân. Với sứ mệnh hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và kết nối mạng lưới nhà đầu tư, hỗ trợ các công ty, tổ chức và các doanh nhân đem những mô hình kinh doanh mới đổi mới sáng tạo với những quy trình hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự thành công cho doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam bằng cách thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và đưa nghiên cứu vào thực tiễn. Chương trình Ươm tạo dự án khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tại UII hướng đến việc tạo cơ hội và mang lại lợi ích cho cộng đồng UEH nói riêng, cũng như lan tỏa tinh thần khởi nghiệp rộng hơn đến toàn xã hội nói chung. Tại Vườn ươm, chúng tôi hỗ trợ phát triển những sáng kiến kinh doanh, nuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng đột phá đổi mới sáng tạo cho một xã hội phát triển bền vững. Năm 2021, Viện Đổi mới Sáng tạo UEH (UII) chiến thắng Top 3 giải thưởng I-Star. 

Website: https://uii.ueh.edu.vn/