Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Viện Đổi mới Sáng tạo UEH (UII)

Viện Đổi mới Sáng tạo UEH (UII) thành lập vào ngày 20/04/2018 trên cơ sở hợp tác giữa Đại học Kinh tế Tp.HCM và Đại học Quản lý Singapore dưới sự hỗ trợ của Quỹ đầu tư VinaCapital và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân.

Website: https://uii.ueh.edu.vn/