Skip links

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA)

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA)

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA) là tổ chức Hội đầu tiên của các Doanh Nhân Trẻ cả nước, thành lập năm 1994. Với tầm nhìn tạo sự đoàn kết, tập hợp và liên kết sức mạnh các doanh nhân trẻ trên địa bàn TP. HCM, đại diện tiếng nói và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên, YBA tạo điều kiện giao lưu, giao thương và hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các Hội viên, cùng phấn đấu vì sự thành đạt của Hội viên, vì mục tiêu chung của TP. HCM vì sự phát triển của doanh nhân trẻ Việt Nam và góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Website: https://ybahcm.vn/