Skip links

Tạp chí Saigontimes

Tạp chí Saigontimes

Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) ra đời năm 1991, là tên gọi chung của một Tạp chí gồm ba tạp chí tiếng Việt (Tạp chí Kinh tế Sài Gòn; Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online; Sài Gòn Tiếp thị Online); hai tạp chí tiếng Anh (Saigon Times Weekly; The Saigon Times), phụ trương quảng cáo Thị trường Địa ốc; hai tổ chức phi lợi nhuận là Saigon Times Club và Saigon Times Foundation. Với mục đích hoạt động là tuyên truyền, phổ biến chủ trương Đảng và phản ánh các hoạt động kinh tế tại TP.HCM, tờ báo chuyên đưa thông tin về lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, chứng khoán, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và các dịch vụ khác.

Website: https://www.thesaigontimes.vn/