Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Người Lao Động

Người Lao động là nhật báo thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 1975. Ngoài nhật báo, Người Lao động còn có phụ trương Thế giới @ chuyên về công nghệ thông tin phát hành Thứ Năm hàng tuần. 

Website: https://nld.com.vn/