Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Kasikorn Vision

Công ty TNHH KASIKORN VISION là một công ty đầu tư hoạt động theo mô hình Holding, được thành lập dưới sự ủy nhiệm của ngân hàng TNHH Đại chúng KARSIKORN (KBank) nhằm cung cấp các giải pháp mới mang lại giá trị nâng cao cho KBank cũng như khách hàng. Sứ mệnh của chúng tôi là tìm kiếm những công ty công nghệ có tính đột phá và sáng tạo nhằm hợp tác thông qua các mô hình linh hoạt bao gồm: thuê dịch vụ, đồng thiết kế giải pháp, hợp danh, góp vốn, thành lập công ty liên doanh và đầu tư trực tiếp (Sáp nhập và Mua bán).

Công ty TNHH KASIKORN VISION là một công ty đầu tư (theo mô hình Investment Holding) với sứ mệnh tìm kiếm những cơ hội và các mô hình kinh doanh mới trong kỷ nguyên kĩ thuật số, nhằm hỗ trợ Ngân hàng KARSIKORN mở rộng hoạt động ra phạm vi các nước AEC+3, và đồng thời giúp đỡ khách hàng chuyển đổi mô hình kinh doanh hiệu quả. Để đạt được sứ mệnh đã cam kết, chúng tôi đã thành lập các trụ sở tìm kiếm các công ty công nghệ tại 4 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo bao gồm: Israel, Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia.

Website: https://www.kasikornvision.com/vn/home