Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2022