Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Hello World Saigon

Một trong những cộng đồng năng động nhất tại thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng chia sẻ và văn phòng ảo mới nhất tại Việt Nam

Được truyền cảm hứng từ ý nghĩa sau mã lập trình “Hello World”, được thiết kế nhằm giúp những lập trình viên mới bắt đầu viết code dễ dàng hơn, Hello World Saigon có mục tiêu mang đến cho các thành viên những công cụ cần thiết, cơ sở hạ tầng và cộng đồng để giúp họ thành công trong những kế hoạch của bản than.

Website: https://www.helloworldsaigon.com/