Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES)

Vườn ươm Doanh nghiệp DNES là công ty hợp tác theo mô hình công tư đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo định hướng bền vững; thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp thông qua khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, là sự lựa chọn hàng đầu cho các các nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ trong nước và quốc tế kết nối và phát triển.

Website: https://dnes.vn/