Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021