Skip links

Dân Trí

Dân Trí là một tờ báo điện tử trực thuộc Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội. Theo thống kê của Google, đến nay, mỗi tháng có bình quân Dân trí có 900 triệu pageviews; mỗi ngày có bình quân trên 10 triệu lượt người truy cập vào báo Dân trí tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó 20% người truy cập từ nước ngoài.

Website: https://dantri.com.vn/